Showing posts with label jawa. Show all posts
Showing posts with label jawa. Show all posts

Monday, September 18, 2017

Contoh Soal dan Kunci Jawaban Unggah Ungguh Basa Kelas XII

UNGGAH UNGGUH BASA


Ngoko Lugu (wantah)

Yaiku basa sing tembung-tembung ing sajrone ukara mingunakake tembung ngoko kabeh, tanpa kecampuran tembung krama

Tembung :
·         tembung ngoko kabeh
·         ater ater lan penambang ora dikramakake

Kanggone :

Guneme bocah padha bocah (sepantaran )
·         dan, dani, aku sesuk melok ya nyang kolam Renange!
Bocah cilik sing durung bisa guneman cetha
·         pak, kowe wis mangan apa durung?

2.      Krama alus (inggil )

Yaiku basa sing tembung-tembunge ing sajrone ukara mugnakake tembung krama lan kecampuran krama inggil.

Tembung
·         Tembung ku owah dadi kula
·         Tembung kowe owah dadi panjenengan

Kanggone :

1.      Guneme anak marang wong tuwane
·         Pak, panjenengan badhe tidak pundi?
2.      Guneme wong keprenah enom marang kaprenah tuwa, tuladha :
·         Mangga Dhe, panjenengan pinarak rumiyin.

3.      Krama lugu

Yaiku basa sing tembunge-tembunge ing sajrone ukara minggunakake tembung krama kabeh, kecampuran krama inggil.

tembung :
·         Tembung aku owah dadi kula
·         Tembung kowe owah dadi sampeyan
·         Ater-ater lan penambang dikramakake

Kanggone :

1.      Guneme kanca pada kaca sing durung kulina
·         Kula mangke ajeng teng peken, sampeya  titip napa?
2.      Guneme, tenaga jasar marang juragane.
·         Bos, lare-lare sampeyan tumbasaken rokok, supados boten angop mawon!

4.  ngoko alus (Andhap)
Yaiku basa kang tetembungane ngoko, nanging kecampur tembung krama inggil tumrap sing diajak guneman (wong kapindho) utawa wong sing digunem (wong katelu). Dene ater-ater ln panambangane tetep ngoko/ora dikramakake.

Tembung :
l  Tembung aku ajeg/tetep dadi aku
l  Tembug 'kowe' owah dadi 'panjengean utawa sliramu.
l  Tembung ngoko, nangin kecampur tembung krama inggil.

Kanggone :

1.        Wong tuwa marang wong enom kang duwe kalungguhan dhuwur, tuladha :
l  Tindake nitih bis apa ngasta kendaraan dhewe nak?
2.    Wong tuwa marang wong enom, kang wis ora tau ketemu. Tuladha :
l  Suwe banget ora nate ketemu, sliramu ana ngendi saiki?


Tuladha pitaken. Pilih salah siji jawaban ingkan bener!

1.       Sasampunipun ngrahapi menapa ingkang sampun sumadya, kasuwun para tamu tumuju papan parepatan awit tata upacara badhe kalajengaken. Basa kang digunakake yaiku
a.       krama                                            d. Ngoko alus

b.       Krama inggil                                 e. Krama andhap
c.        Ngoko lugu
2.       Nyuwun tulung sampeyan tumbasaken kabetahan kangge kegiyatan dangunipun tigang dinten. Basa kang digunakake yaiku ……
a.       krama                                            d. Ngoko alus
b.       Krama inggil                                 e. Krama andhap
c.        Ngoko lugu
3.       Yen tindak daleme Pakdhe, aja lali welingane Bapak diaturke Pakdhe ya, Le! Basa kang digunakake yaiku
a.       krama                                            d. Ngoko alus
b.       Krama inggil                                 e. Krama andhap
c.        Ngoko lugu
4.       Pak dhokter mau dhawuh karo simbah, menawa bubar ngunjuk obat diaturi sare. Basa kang digunakake yaiku
a.       krama                                            d. Ngoko alus
b.       Krama inggil                                 e. Krama andhap
c.        Ngoko lugu
5.       Bapak saiki duwe pimpinan anyar, dene pimpinane iku biyen kancane saklas nalika ana ing SMA. Basa kang trep digunakake bapak marang pimpinane kuwi yaiku .
a.       krama                                            d. Ngoko alus
b.       Krama inggil                                 e. Krama andhap
c.        Ngoko lugu
6.       Mas, menawi kondur mbakyu sampeyan betakaken menika nggih. Basa kang digunakake yaiku
a.       krama                                            d. Ngoko alus
b.       Krama inggil                                 e. Krama andhap
c.        Ngoko lugu
7.       Basa kang kanggo bocah-karo bocah utawa sapadha-padha yaiku .
a.       krama                                            d. Ngoko alus
b.       Krama inggil                                 e. Krama andhap
c.        Ngoko lugu
8.        Mbah kakung ngrungokake siyaran wayang kulit, ukara kasebut gunakake ukara...
       A. Ngoko lugu
       B. Ngoko alus
       C. Krama alus
       D. Krama lugu

9.        Simbah saweg tilem, ukara kasebut kalebu ukara...
       A. Ngoko lugu
       B. Ngoko alus
       C. Krama lugu
       D. Krama alus

10.    Simbah saweg sare, ukara kasebut kalebu ukara...
       A. Ngoko lugu
       B. Ngoko alus
       C. Krama lugu

       D. Krama alus
Read more

Tuesday, June 20, 2017

Latihan Soal Pelajaran Bahasa Jawa

Bocah Angon

MONOLOG   :    Panggun sepi. Level 2 ana property meja lan kursi. Bacground ana kaca gantung.    Swasana nggambarake kahanan ing kantor kelurahan. Pak lurah metu tumuju menyang level 1.
Lurah               :    E…. dadi LURAH… ya ora duwe PAMONG. Ya wis. Mergawe dhewe. (kambi ngresiki meja nganggo sulak.)
                        :    nah piye maneh. Pancen desane ora duwe BENGKOK. Ya ora ana sing GELEM dadi pamong. Sakjane sing pengin dadi ya akeh. Taun wingi wae sing daftar 30 uwong. Tapi UJIAN kok ora ana sing lulus kabeh. Mbuh… aku bingung. Mosok wong 30 kok ora ana sing puinter salah sitok. Nggarai bakate kabeh padha dadi MODIN. Nah piye…
                        Mosok ujian bijine agama 90 kabeh. Bareng pengetahuan umum 40…. 50…. Ya ora lulus… tapi ya pancen ora kenek disalahna… witikna pitakonane kok kon ngitung pira akehe RT sak kabupaten. E… ya wis tak rangkep kabeh. Ya dadi KEBAYAN, ya KAMITUWA ya dadi AGABAYA. Sing seneng iku nek wayahe manganan lurah ngrangkep dadi modin, dadi oleh berkat dobel. (lurah pindhah saka level 1 menyang level 3).
                        :    E… ngilonan sik cah yahmene iki wayahe anak pendhudhuk sing butuh bantuan nek lurah ketok kumus-kumus lak ya saru. (lurah nuju menyang kaca, dandan saatara, terus mbalik maneh ing level 1)
                        :    bocah-bocah iki nengdi tah… due anak buwah 2 wae oran ana sing kenek di-UNGGULNA sing sitok, angger apa-apa sakithik SEPURANE sing sijine angger arep apa-apa mesthi takon arep apa aku. Wis bayarane njaluk mundak wae. Is mbuh… (Ora etara suwe, terus SATPOL PP loro ngadhep pak Lurah)
Satpol PP1       :    Pak Lurah… (kambi nada setengah nyentak)
Lurah               :    (kambi ngacungake gegeman tangan) hayo… takon aku arep apa age…
Satpol PP1       :    Lapor, Pak. Arep lapo opo aku mau, pak?
Lurah               :    lha… Rak tenan toh
Satpol PP2       :    Sepurane, Pak lurah..
                            Iki mau ana bocah angon ning taman. Terus nlethong ora gelem ngakoni. Ngono lho, pak lurah sepurane…
Lurah               :    He…. Bocahe Nlethong?
Satpol PP2       : sepurane, Pak Lurah… Wedhuse sing Nlethong
Satpol PP1       : Lha… Maksudku ya iku, pak lurah…. Aku mau lali
Lurah               :    saiki endi bocahe? Gawa rene!
Satpol PP1       :    ayoo… kono nang maju (kambi nyurung bocah angon nuju pak lurah) nah ngaku!
Lurah               :    Kowe sing Nlethong?
Bocah Angon  :    Sing Nlethong dudu aku leh, pak lurah.
Pak Lurah        :    Tapi iku wedhusmu. Artine iku dadi tanggung jawabmu.
Bocah angon   :    Nah mau ya wis takkandhani leh. Tak pengin NLETHONG tak penging NGUYUH. Nah dheweke ora ngandel kok.
Lurah               :    Ehm… Lehmu Sableng. Nek kenek mboktuturi jeneng lak ora wedhus. Wedhus mono kewan. Kewan iku ora ngerti tata jalmane manungsa. Wong angon kudu bisa ngarahna sing di engon. Dadi nek angon wedhus ya kudu ngawasi sakpolahe wedhus. Aja sampek mangan tandurane wong liya. Nek kira-kira apa nyenggut tandurane wong liya ya digepuk. Aja sampek kowe sing ketiban masalah merga ora bisa dadi wong angon. NGONO… MUDHENG…?
Bocah angon   :    nah terus piye, Pak Lurah?
Lurah               :    Nah kok piye..? Ya saiki wedhusmu taksita minangka tersangka sing nglanggar aturan.
Bocah Angon  :    Pak…Pak…. Kasihanilah DAKU, pak… iku jagane aku sunat, pak/
Lurah               : Ya wis… Sebab aku lurah sing baik hati lan ora sombong lan sregep nabung kesalahanmu dina iki tak sepura. Tapi nek sesuk nglanggar maneh, kepeksa wedhusmu taksita, tok gorok ing ngenggon. Wis muliha!
Satpol PP1       :    Piye, Pak lurah..?
Lurah               :    nah kono… ndang jaga maneh! Demi keamanan, keadilan lan kesejahteraan umat manungsa.
Satpol PP1       :    SIYAP!
Satpol PP2       : TAKLAKSANAKNA, PAK LURAH
Satpol PP1       :    Ayo, baris….!  SIYAP… GRAK..! NGADHEP NGAREP…… GRAK…..! BRANGKAT GRAK!


1.      Bocan angon iku sinebut uga….
a.       Kusir          b. gembala               c. jagal             d. pawang        e. blantik

2.      Pira cacahing paraga ing drama “Bocah Angon” kasebut?
a.       Sekawn      b. gangsal    c. Enem           D. Pitu             E. Wolu

3.      Property apa wae sing ana ing level loro?
a.       Meja lan kursi
b.      Kursi lan lemari
c.       Meja, papan, lan kursi
d.      Meja, kursi, lan tivi
e.       Meja, kursi, lan video

4.      Ing background sajrone level loro iku ana apa?
a.       Gambar gumantung
b.      Lukisan gumantung
c.       Lampu gumantung
d.      Kaca gantung
e.       Pigura cumenthel

5.      Genea Pak Lurah mergawe dhewe? Awit….
a.       Pamonge lunga
b.      Ora duwe pamong
c.       Pamonge ora lulus ujian
d.      Pamonge kerja bakti
e.       Pamonge tekane telat

6.      Sing di engon dening bocah iku apa?
a.       Wedhus
b.      Sapi
c.       Kebo
d.      Jaran
e.       Celeng

7.      Angone bocah iku ing ngendi?
a.       Tegalan
b.      Sawah
c.       Taman
d.      Plataran
e.       Ngarep omah

8.      Sing diarani bengkok iku apa?
a.       Tanah lapangan              d. tanah kosong
b.      Tanah sawah                  e. tanah kutha
c.       Tanah tegalan

9.      Pak lurah ndukani bocah angon kambi ngedika SABLENG?
a.       Awit bocah angon sembrana nalika angon wedhuse
b.      Awit bocah angon madhakake wedhuse karo manungsa
c.       Awit wedhuse bocah angon nlethong ing petamanan
d.      Awit wedhuse bocah angon nguyuh lan nlethon ing taman
e.       Awit wedhuse bocah angon padha mlayu/ucul kabeh

10.  Sawise wedhuse Bocah angon nlethong, apa sing ditindakake pak lurah?
a.       Pak lurah nyita wedhuse bocah angon
b.      Pak lurah ndhendha lan ngukum bocah angon
c.       Pak lurah ora nyita wedhuse bocah angon
d.      Pak lurah nggepuki wedhus bocah angon
e.       Pak lurah mung ngguyu kepingkel-pingkel

HARAP IZIN DAHULU SEBELUM COPY PASTE
Read more